středa 6. května 2009

Tenorista Juan Diego Florez v exkluzivním rozhovoru


Dnes vám přinášíme rozhovor s pěvcem, kterého zná skutečně celý svět. Juan Diego Floréz je fenomenálním umělcem a jsme velmi rádi, že neváhal souhlasit s rozhovorem pro náš blog.Rozhovor : (English version of interview below)

Milý Juane Diego,
Nejprve bych Vám ráda poděkovala za Vaši ochotu poskytnout tento rozhovor.

Domnívám se, že přijíždíte do naší země poprvé. Co Vás napadne jako první, když uslyšíte Česká republika ? Znáte nějaké české osobnosti nebo něco typického pro naši zemi ?

Napadá mě kultura, hudba a krása. Velmi se na návštěvu Prahy těsím.

Máte rád českou vážnou hudbu a kdo je Vaším oblíbeným českým skladatelem ?

Smetana, Dvořák a Janáček jsou samozřejmě báječnými skladateli.

Specializujete se na “bel canto”, ale představme si, že byste mohl zazpívat jakoukoliv tenorovou roli bez ohledu na typ Vašeho hlasu – kterou roli byste si vybral ?

Verdiho Otello by byl báječný – kvůli dramatickému herectví a nádherné hudbě.


Která je Vaše oblíbená role ? Která z postav, co jste ztvárnil na jevišti, je Vám nejsympatičtější ?

Mám rád hodně z nich. Mezi nejoblíbenější patří Hrabě Almaviva z Lazebníka ( komická postava – rád hraju komické postavy - a nádherný hudba), Arturo v Puritanech ( krásné a obtížné melodie, aristokratická role), Hrabě Ory ( totéž, co Almaviva), Mathilde di Shabran (Corradino -tragicko-komická role a k tomu zrádný pěvecký part), Dcera Pluku ( nádherné árie), Nápoj lásky ( báječná komická role a krásné árie).


Která role byla pro Vás nejnáročnější – nejen po stránce vokální, ale i herecké ?

Po stránce pěvecké je jednou z nejobtížnějších role Artura v Puritanech – herecky jsou nejobtížnější ty nejjednodušší ( např. Ernesto v Don Pasquale)

Jak dlouho se v průměru učíte novou roli ? Učíte se nejdříve text a pak melodii nebo obojí zároveň ?

To je různé, naučil jsem se role za pár dní ( např. Dceru pluku nebo Nápoj lásky), během prázdnin nebo během zkoušek na jinou operu atd. Ale většinou se roli naučím za pár dní.

Stalo se Vám někdy, že jste během představení zapomněl text ? Jestli ano, jak jste tuto situaci vyřešil ?

Mám dobrou pamět, ale párkrát se mi stalo, že jsem text zapomněl. Většinou v takových případech prostě říkám něco, co je podobné smyslu zapomenutého textu.

Kdo je Vaší oblíbenou partnerkou na jevišti ?

Natalie Dessay a Joyce DiDonato.


Většina Vašich českých fanoušků Vás zná pouze z živých přenosů operních představení z MET. Jaký je Váš názor na tyto přenosy ? Myslíte si, že je to možná cesta, jak zpopularizovat operu a získat nové diváky ?

Myslím si, že přenosy jsou báječná věc. Lidé, kteří obyčejně nechodí do divadla spíš přijdou do kina. A dřív nebo později budou chtít vidět totéž živě v divadle a to je dobré pro získávání nového obecenstva.

Jaký je pro Vás rozdíl mezí vystupováním o opeře a zpíváním na koncertech nebo recitálech ?

Vystupování v opeře vyžaduje zároveň pěvecké i herecké ztvárnění, člověk je kompletní postavou, je to divadelní prožitek. Koncerty nebo recitály jsou odlišné, určitým způsobem obtížnější: je třeba měnit charakter od árie k árii, od písně k písni. Podobně se mění styl zpěvu a výraz. Recitál znamená obvykle více zpívání, koncert méně, protože tam jsou ještě orchestrální vsuvky. Recitály a koncerty jsou celkově intimnější, jste to jen vy a publikum, nemáte se možnost schovat za make-up nebo kostým.

Co považujete za hlavní výhody a nevýhody Vaší profese ? Jakou jinou profesi byste si zvolil, kdybyste nebyl operní pěvec?

Výhody : cestujete do mnoha měst a poznáváte mnoho lidí. Máte možnost zpívat v mnoha různých divadlech pro velké množství lidí. Můžete navštěvovat své přátele v různých městech.
Nevýhody : „žijete“ v letedlech, nikdy nejste doma, stále jste jen v různých hotelech a apartmánech a musíte se stále znovu a znovu přizpůsobovat nových zvyklostem, jídlu, počasí, jazyku atd. Jako prázdniny je to skvělé, ale když je to váš život, tak to může být vyčerpávající.Řekněte nám prosím nějakou “legrační” historku z Vaší profese ?

Zažil jsem jich mnoho. Třeba teď nedávno ve Vídni jsem měl opakovat árii Una furtiva lagrima a dal jsem pokyn dirigentovi, aby začal. Ale došlo ke zmatku, protože harfenistka nebyla na svém místě. Když přišla a orchestr začal hrát opakování, vešla na jeviště sopranistka, která si myslela, že se pokračuje dál - a obecenstvo se rozesmálo.

Co rád děláte ve volném čase a jaké mate koníčky ?

Tenis, fotbal a vaření.

Díváte se rád na televizi a na jaké programy se díváte nejčastěji ?

Dívám se málo, většinou na zprávy a občas na nějaký film.

Chodíte někdy do kina ? Kdo je Vás oblíbený herec a herečka ?

Ano, občas. Tim Robbins, Maryl Streep, Penelope Cruz.

Sportujete ?

Ano, ale ne tak často, jak bych si přál.

Co považujete za největší životní úspěch ?

Že jsem se stal dobrým umělcem, který je věrný svým uměleckých zásadám.

Čeho nejvíc v životě litujete ?

Že jsem některým lidem ublížil.

Kdo Vás v životě nejvíc inspiroval ? Kdo je pro Vás v životě z tohoto pohledu nejdůležitější osobou ( ne pouze v souvislosti s profesionální kariérou)?

Moje matka a babička.

Jste velmi slavný, můžete vůbec ještě vest normální život aniž byste byl neustále obléhán Vašimi fanoušky ?

Žiju krásný normální život, zejména díky mé manželce. Téměř stále mě na mých cestách doprovází a to je pro zpěváka velmi důležité.

Hodně cestujete – které z dosud navštívených míst se Vám nejvíc líbilo? Kde se cítíte být doma?

Vídeň, Pesaro, New York.


Budete mít během Vašeho pražského pobytu čas na prohlídku města?

Velmi málo, protože strávím v Praze pouze 3 dny.

Plánujete nějaké další vystoupení v Praze v blízké budoucnosti?

Zatím není plánován žádný další koncert, ale doufám, že se to změní.

Juane Diego, děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů a štěstí v profesním i osobním životě.

Interview :

Dear Juan Diego,
First of all I would like to thank you for accepting this interview.

I guess that you are coming to our country for the first time. When you hear the words „Czech Republic“, what does enter your mind at first? Do you know some Czech personalities or anything typical for our country?

It comes to my mind culture, music, and beauty. I am looking forward to visit Prague!

Do you like Czech classical music and who is your favourite Czech composer?

Smetana, Dvorak and Janacek are of course wonderful composers.

You specialize in “bel canto” repertoire, but let´s imagine that you would be able to sing any tenor role regardless your type of voice – which role would you choose?

Verdi's Otello would be great because of the dramatic acting and beautiful music.

Which of your bel canto roles is your favourite one? Which male role you portrayed on the stage appeals to you the most and why?

I like many of them. Among my favourites: Count Almaviva in Barbiere (comic acting-I love comic acting- and beautiful music), Arturo in I puritani (beutiful and diffcult singing, aristocratic role), Le Comte Ory (same as Barbiere), Matilde (tragi-comic and treacherous singing), La Fille (great arias), Elisir (great comic role and singing)

What has been the most demanding role for you – not only vocally but also in terms of acting?

Vocally Puritani is one of the most difficult - the most difficult acting roles are the simplest ones (Don Pasquale for example)

When you learn a new role, how long does it take in average? Do you learn first the text and then the music or both at the same time?

It depends. I have learned roles in few days (like La Fille or Elisir) during vacations or during rehearsals of other operas etc. But in general I study new roles in few days.

Have you ever forgotten your text during the performance? If so, how did you clear such difficulty?

I have a good memory, buy I have had some few times when I forgot my text. Usually I just say something else that hopefully matches the meaning of the forgotten text.

Who has been your favourite female partner on the stage?

Natalie Dessay and Joyce DiDonato.

Most of your Czech fans know you only from the live transmissions from the MET to our cinemas. What is your opinion of these transmissions? Do you consider them as a possible way to make opera more popular and to gain new audience?

I think the transmissions are great. People who usually don't go to the theater are more likely to go to the cinema. They will sooner or later want to see the real thing in the theater and that is good for renewing the audience.

What is the main difference for you between singing an opera performance and singing a concert or recital?

Singing opera involves singing and acting, you are a character throughout, it is a theatrical experience. Concert or recital is different, in certain ways is more diffcult: you change characters from aria to aria, from song to song. Also you change styles, and also ways of expression. In recital usually you sing a lot, in concert is less singing because of the orchestra interludes. Recitals and concerts are also more intimate, it is yourself and the audience. You are not behind makeup or a costume.

What do you consider as the main advantage and the main disadvantage of your profession? What profession would you choose if you were not an opera singer?

Advantages: you travel to great cities and get to know a lot of people. You get to sing in many theaters and for many people. You can visit friends in different cities.
Disadvantages: You "live" in planes, you are never home, you are always in different hotels and apartments, and you have to adjust over and over to new customs, foods, weather, language etc. For a vacation is fine but when that is your live it could be tiring.


Tell us please some funny story related to your profession.

There are many funny stories. For example recently in Vienna I had to do the encore of Una furtiva lagrima and I had gestured the conductor to begin the bis. But it was a mess because the harpist was not there. When she arrived and the orchestra started with the repetition, the soprano entered the stage thinking we were going on, and the audience started to laugh.

What are your favourite leisure activities and your hobbies?

Tennis, football, cooking.

Do you like to watch TV and what do you watch the most?

I watch little. News and sometimes a movie.

Do you go sometimes to the cinema? Who is your favourite actor and actress?

Yes, sometimes. Tim Robbins, Maryl Streep, Penelope Cruz.

Do you do sports?

Yes, not as much I would like to.

What do you consider as your greatest achievement so far?

Having become a good artist, who is true to his artistic principles.

What do you regret the most in your life?

Having hurt some people.

Who inspired you the most in your life? Who was the most important person for you in this context (not only in your professional career).

My mother and my grandmother

You are very famous now, are you still able to live a „normal“ life, to go out without being „attacked“ by your fans?

I lead a pretty normal life. My wife is an important reason to have that normal life. She travels with me almost always, and that is very lucky for a singer.

You are travelling a lot – what place you have visited so far do you like the most? Where do you feel „at home“?

Vienna, Pesaro, New York.

Will you have time during your stay in Prague to manage some sightseeing?

Very little because I will be there 3 nights.

Are you going to perform in Prague again in the near future?

Is not in the future plans, but I hope it will be.

Juan Diego, thank you for the interview. I wish you all the best in your professional and private life.